kobushi icon
KoBuShi

話題を作る

KoBuShi

by Kakudo
完全匿名質問コミュニティ KoBuShi について

質問

名前の由来はなんですか?
KoBuShiって名前なんか意味ありそうなので

あたらしい質問を作る